Contact : 080-2237 3256 | gandhibhavanbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ (ರಿ.)

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.)

Kumara Park East, Bengaluru - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.) > News & Events > “ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ” ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು 26-09-2017

“ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ” ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು 26-09-2017