Contact : 080-2237 3256 | gandhibhavanbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ (ರಿ.)

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.)

Kumara Park East, Bengaluru - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.) > Media Watch > ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನೋಟ

ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನೋಟ

ಈ ಸಂಜೆ 14-07-2016, ಪುಟ 2

ಈ ಸಂಜೆ 14-07-2016, ಪುಟ 2